Adatkezelési Tájékoztató

1. Adatkezelő megnevezése

Társaság neve: Nordconn International Kft.
Székhelye: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.
Cégjegyzékszám: 01-09-270280
Adószám: 25354193-2-42
Adatkezelő e-elérhetősége: info@nordconn.com; gdpr@nordconn.com

 

2. Adatkezelés szabályai

Mint a www.nordconn.com (továbbiakban: Honlap) üzemeltetője, a Nordconn International Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tájékoztatja a Honlap látogatóit, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezeli a tudomására hozott személyes adatokat.

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018.01.01. napjától visszavonásig tart.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jelen Tájékoztató módosításának jogát, különösen akkor, ha azt jogszabály kötelezővé teszi, vagy a Honlapon keresztül igénybe vehető szolgáltatások köre bővül. A tájékoztató módosítását közzéteszi a Honlapon. Az esetleges módosítások a közzétételt követően lépnek hatályba.

E tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed azokra az adatkezelésekre, amelyek során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELET (a továbbiakban: GDPR) 4. cikk 1. pontja szerinti – összhangban a végrehajtási magyar jogszabály rendelkezéseivel – személyes adatok kezelése valósul meg.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek a GDPR 4. cikkében meghatározott fogalom meghatározásokkal.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a kezelt személyes adatok megfelelő szintű védelme érdekében megtesz minden szervezeti és technikai intézkedést, hogy az adatkezelés mindenkor megfeleljen a célhoz kötöttség alapelvének, így amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenessé válna, az adatok törlésre kerülnek.

Valamint az adatbiztonsági szabályoknak megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, és a véletlen vagy jogellenes törlés vagy megsemmisítés ellen. Továbbá védi a véletlen sérülés, illetőleg az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól is.

Az Adatkezelő tájékoztatja a Honlapra látogatókat, hogy a Honlap tartalma bárki számára ingyenesen látogatható és nincs regisztrációhoz kötve.

Jelen tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó valamennyi fontos információt.

Az Adatkezelő a részére megadott személyes adatokat minden esetben meghatározott célhoz kötötten és korlátozott ideig kezeli.

Az adatok feldolgozása elsősorban informatikai eszközökkel történik, automatizált módon.

 

3. Az Adatkezelő Honlapján és érdekkörében megvalósuló adatkezelések

3.1. Adatkezelő által szervezett és lebonyolított szakmai eseményekre való jelentkezés

Amennyiben az Adatkezelő olyan szakmai eseményt pl: konferenciát, üzleti reggelit, webinárt vagy hasonló eseményt szervez, ahol a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, úgy a Honlapon elérhető jelentkezési felület kitöltésével és a jelentkezés elküldésével Ön megadja a hozzájárulását az adatkezeléshez, ami alapján az Adatkezelő az Ön által megadott adatait kezeli.

Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

A jelentkezési felületen *-gal jelölt adatok megadása kötelező, abban az esetben, ha azok közül valamely adat hiányzik, úgy a jelentkezés (regisztráció) sikertelen lesz.

Továbbá amennyiben külön kéri, és egyértelműen jelzi számunkra, hogy szakmai eseményekkel és egyéb hirdetésekkel kapcsolatosan tájékoztassuk Önt, úgy a regisztráció során megadott adatait az Ön hozzájárulása alapján közvetlen üzletszerzési célból is kezelhetjük.[lsd: 3.2. pont: hírlevélre történő feliratkozás]

Adatkezelés célja: előzetes regisztráció az eseményen való részvétel, valamint az adott eseménnyel kapcsolatos elektronikus kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

Kezelt adatok köre: kötelezően megadandó adatok: név, e-mail cím, cégnév,

opcionálisan megadandó adatok: egyéb személyes adatok pl: titulus, szakterület, telefonszám, valamint az érintett által írt megjegyzés/kérdés/üzenet

Érintettek köre: az adott eseményre az online felületen jelentkező természetes személyek

Az adatkezelés időtartama: a cél eléréséig, de legfeljebb a hozzájárulás visszavonásáig

Adatfeldolgozó: Az Adatkezelő amennyiben igénybe vesz Adatfeldolgozót az adott esemény szervezése és lebonyolítása során, akkor annak személyéről minden esetben a jelentkezés előtt tájékoztatja az érintetteket.

 

3.2. Hírlevélre történő feliratkozás

 Az Adatkezelő által szervezett eseményekre történő jelentkezésről szóló értesítés, illetve a már megszervezett eseményekre vonatkozó visszajelzés, vélemény kérése érdekében, továbbá jövőbeni események és egyéb hirdetések és ajánlatok hirdetése céljából az Adatkezelő hírlevél szolgáltatást nyújt azon személyek számára, akik ezt igénylik.

A hírlevél szolgáltatásra feliratkozáshoz kötelezően megadandó személyes adatok köre: név, e-mail cím, cégnév. Abban az esetben, ha ezek közül valamely adat hiányzik, úgy a feliratkozás sikertelen lesz.

A hírlevél szolgáltatást csak azon természetes személyek számára nyújtjuk, akik önként feliratkoztak a Honlap felületén elérhető megfelelő menü pontban. A feliratkozási szándékát minden érintett bármikor díjmentesen visszavonhatja az hírlevél alján található linkre kattintva, vagy pedig az Adatkezelő Honlapon megtalálható elérhetőségeire címzett, kifejezetten ilyen célú kérelemmel.

A kapcsolat felvétel során megadott személyes adatokat az Adatkezelő a jelen pontban meghatározott célhoz kötötten és korlátozott ideig kezeli.

 

Adatkezelés célja: hírlevél szolgáltatás nyújtása

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, cégnév, opcionálisan megadandó adatok: egyéb személyes adatok pl: titulus, szakterület, telefonszám

Érintettek köre: hírlevélre feliratkozó természetes személyek

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

Adatfeldolgozó: Az Adatkezelő a jelen adatkezeléséhez adatfeldolgozó tevékenységét nem veszi igénybe.

 

3.3. Adatkezelő, mint munkaerő-közvetítő cég általi közvetítői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos adatkezelések

 Az Adatkezelő magán-munkaközvetítői szolgáltatás nyújtására jogosult jogi személy. A nyilvántartásba vételi száma: BP/0701/16091- 1/2016

A munkaerő-közvetítési eljárás során kezelésébe került személyes adatokat kizárólag a munkaerő-közvetítés és álláskeresés céljából kezeli.

Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások összessége, arra irányul, hogy elősegítse a munkát keresők és a munkát kínálók találkozását foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése céljából.

A magán-munkaközvetítés során az Adatkezelő, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően csak olyan személyi adatokat rögzít, használ fel, amelyekre a munkát kereső személyek alkalmasságának megítéléséhez szükség van, illetve amelyek összefüggésben állnak a keresett munkával kapcsolatban.

Az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, amennyiben az állást felajánló Megbízó által rendelkezésre bocsátott információk alapján ezek az információk a birtokában vannak, egyedileg tájékoztatja a munkát kereső személyt a felajánlott munkakör főbb sajátosságairól, így különösen a foglalkoztatáshoz szükséges képzettségről, gyakorlati időről, a foglalkoztató személyéről, a foglalkoztatás helyéről, idejéről, az irányadó munkarendről és a várható kereseti lehetőségről.

A jelen adatkezelési folyamat során az alábbiak lehetnek a személyes adatok forrásai:

  • közvetlenül az érintettől származnak;
  • nem közvetlenül az érintettől származnak.

 

Az Adatkezelő az alábbiak szerint jár el a jelen adatkezelési folyamat során:

  1. Érintettől származó adatok
  • érintett személyesen küldi be az Adatkezelő elektronikus elérhetőségére [jobs@nordconn.com] a saját önéletrajzát és egyéb személyes adatait tartalmazó jelentkezését. Ebben az esetben, mivel az érintett által kezdeményezett eljárásról van szó, az érintett adatkezeléshez való hozzájárulása vélelmezett.
  • az Adatkezelő közvetlenül keresi meg az érintettet, a nyilvánosan, bárki számára elérhető profilja által, olyan közösségi felületen, mint pl: LinkedIn, ami kifejezetten a munkakapcsolatok építése és állásajánlatok fogadása céljából létrehozott felület. Ebben az esetben az érintettnek a nyilvánosan elérhető adatait az Adatkezelő jogos érdek alapján kezeli az első kapcsolatfelvétel idejéig. A kapcsolatfelvételt követően az érintett hozzájárulása alapján történik a további adatkezelés, amennyiben nem tiltakozik kifejezetten az ellen.

 

  1. Nem közvetlenül az érintettől származó adatok
  • A potenciális jelöltek adatai származhatnak harmadik féltől ajánlásból, vagy jogszerűen vásárolt adatbázisból. Ezekben az esetekben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, amely jogalappal az érintett személyes adatait az első kapcsolatfelvételig kezeli.

 

Az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban felhívja minden érintett figyelmét, hogy a jogszerű adatbázis vásárlást és így a személyes adatok továbbításának jogszerűségét a harmadik fél felelőssége biztosítani és igazolni. Valamint a harmadik fél kötelessége az adattovábbítás tényéről minden érintettet megfelelően tájékoztatni.

Az Adatkezelő felhívja minden érintett figyelmét, hogy a megfelelő jogalappal kezelt önéletrajzokat és/vagy egyéb, pl: kapcsolattartó adatokat az adatbázisába kerüléstől számított 2 évig kezeli. Ezt követően a tovább kezeléshez minden érintettet külön nyilatkoztat a tovább tároláshoz való hozzájárulásról. Amennyiben „nem járul hozzá” az érintett, vagy inaktivitás miatt nem is reagál a nyilatkozatra, akkor az Adatkezelő a 2 év leteltével törli az adatbázisába került személyes adatokat.

Amennyiben a kapcsolatfelvételt és a személyes interjút követően, úgy ítéli meg az Adatkezelő, hogy az érintett alkalmas lehet a felajánlott állásra, úgy az érintett előzetes tájékoztatását és az adattovábbításhoz való hozzájárulásának beszerzését követően továbbítja a potenciális jelölt személyes adatait a leendő munkáltatójának, az Adatkezelő partnerének.

Az Adatkezelő kifejezetten felhívja minden érintett figyelmét, hogy amennyiben nem kíván élni az adattovábbítás nyújtotta lehetőséggel, vagy csak a konkrét partnerhez történő továbbítás ellen tiltakozik, akkor a továbbítás elleni tiltakozást tartalmazó kifejezett kérelmét juttassa el az Adatkezelő fent megadott elérhetőségének valamelyikére. Az Adatkezelő a tiltakozási kérelmet rögzíti, tiszteletben tartja és eleget tesz neki.

Az Adatkezelő az adattovábbításnál kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok biztonságára, ezért megtesz minden olyan biztonsági intézkedést, hogy csak az arra jogosult személyek férhessenek hozzá az érintett személyes adataihoz.

A fent meghatározott szolgáltatás során tudomására jutott személyes adatokat az Adatkezelő a jelen pontban meghatározott célhoz kötötten és korlátozott ideig kezeli.

 

Adatkezelés célja: magán- munkaközvetítési szolgáltatás nyújtása

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]; az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]

Kezelt adatok köre: a szolgáltatás nyújtás során kezelt személyes adatok (pl: személyazonosító adatok, önéletrajzban szereplő képzések és képességek, egyéb: kapcsolattartó adatok)

Érintettek köre: magán-munkaközvetítési szolgáltatást igénybevevő természetes személyek

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok adatbázisba kerülésétől számított 2 évig, de legfeljebb a hozzájárulás visszavonásáig

Adatfeldolgozó: Az Adatkezelő a jelen adatkezeléséhez adatfeldolgozó tevékenységét veszi igénybe. Az adatfeldolgozó (ZOHO Corporation Pvt. – ZOHO recruit applikáció) tárhely szolgáltatást és a munkára jelentkező személyek toborzási folyamatát rögzítő felületet biztosítja az Adatkezelő részére.

 

3.4. Adatkezelővel történő kapcsolat felvétel

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít minden, a Honlapjára látogató számára, hogy kapcsolat felvételt kezdeményezzen az Adatkezelővel az általa megadott elérhetőségek bármelyikén. Abban az esetben, ha mint természetes személy, a saját nevében veszi fel a kapcsolatot az Adatkezelővel, úgy a megadott adatok az adatvédelmi jog hatálya alá esnek, és az Adatkezelő által biztosított megfelelő védelemben részesülnek. Az adatszolgáltatás önkéntes, és nincs meghatározva, hogy mely személyes adat szolgáltatása kötelező a kapcsolatfelvétel sikerességéhez.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulás megadásának előfeltétele, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót az érintett megismerje és tudomásul vegye. Amennyiben Ön kezdeményezi a kapcsolat felvételt Velünk, úgy tájékoztatjuk, hogy az Ön által kezdeményezett ügyben az Ön által önkéntesen megadott személyes adatai tekintetében: az Ön hozzájárulása vélelmezett. Emellett azokban az esetekben is vélelmezett az Ön hozzájárulása, ha a Facebookon, LinkedIN-en keresztül kíván kapcsolatba lépni az Adatkezelővel és esetleg nyilvánosan véleményt alkotni az Adatkezelőről.

A kapcsolat felvétel során megadott személyes adatokat az Adatkezelő a jelen pontban meghatározott célhoz kötötten és korlátozott ideig kezeli.

 

Adatkezelés célja: kapcsolat felvétel

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

Kezelt adatok köre: a kapcsolat felvétel során megadott személyes adatok (pl.: név, e-mail cím, telefonszám, előadott üzenet/kérés/kérdés)

Érintettek köre: kapcsolat felvételt kezdeményező természetes személyek

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a kapcsolat felvételtől számított 3 évig.

Adatfeldolgozó: Az Adatkezelő a jelen adatkezeléséhez adatfeldolgozó tevékenységét nem veszi igénybe.

 

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít minden, a Honlapjára látogató számára, hogy kapcsolat felvételt kezdeményezzen az Adatkezelővel a „Írjon nekünk” űrlap kitöltésével és elküldésével.

Az adatszolgáltatás ebben az esetben is önkéntes, de az űrlap kitöltése során a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező, így amennyiben a kitöltés hiányos, úgy a kapcsolatfelvétel sikertelen lesz.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulás megadásának előfeltétele, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót az érintett megismerje és tudomásul vegye.  Továbbá, hogy a hozzájáruló nyilatkozat előtti check boxot kipipálva, megadja a jelen adatkezeléshez a kifejezett hozzájárulását.

A kapcsolat felvétel során megadott személyes adatokat az Adatkezelő a jelen pontban meghatározott célhoz kötötten és korlátozott ideig kezeli.

 

Adatkezelés célja: kapcsolat felvétel

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, üzenet és annak tárgya

Érintettek köre: kapcsolat felvételt kezdeményező természetes személyek

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a kapcsolat felvételtől számított 3 évig.

Adatfeldolgozó: Az Adatkezelő a jelen adatkezeléséhez adatfeldolgozó tevékenységét nem veszi igénybe.

 

4. Az érintettek jogainak érvényesítése

Ön, ha a megadott személyes adatai alapján közvetlenül vagy közvetve beazonosítható, tájékoztatást, hozzáférést kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve azok törlését, korlátozását, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen az Adatkezelő fent feltüntetett elérhetőségein. Az Adatkezelő haladéktalanul teljesíti a kérését, amennyiben a jogszabályban meghatározott rendelkezések szerint a kérés teljesíthető. Továbbá, ha a jogszabályban foglalt feltételei fennállnak, úgy Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog.

Valamint minden érintettnek joga van a hozzájárulását visszavonni. Azonban az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonása nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ön a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt vagy valós jogsérelem esetén az illetékes bírósághoz fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

 

név:                               Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely:                     1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap:                        www.naih.hu